Prípojky, DRZ (samoplatcovia)

Postup krokov pri realizácií prípojky, alebo domovej regulačnej stanice -samoplatca:

  1. Predložiť žiadosť na SPP a.s. (skrátenie prípojky, predĺženie prípojky, zmena polohy prípojky).
  2. SPP stanoví technické podmienky: vypracovanie PD (projektovej dokumentácie); odsúhlasenie PD na SPP a.s.; dohodnutie spôsobu odovzdania PZ (plynárenského zariadenia) do správy majetku SPP a.s. (darovanie, prenájom, odovzdanie za úhradu).
  3. SPP a.s. oboznámi žiadateľa s potencionalnými dodávateľmi, ktorí majú oprávnenie vykonávať práce na plynárenských zariadeniach.
  4. Žiadateľ osloví potencionálneho dodávateľa, ktorému predloží technické podmienky stanovené SPP a.s., odsúhlasenú projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie (OHDS).
  5. Vypracuje sa cenová ponuka.
  6. Po akceptovaní ceny odberateľom bude vystavená zálohová faktúra.
  7. Po preukázaní sa o zaplatení zálohovej faktúry, firma MARKO GAS s.r.o. pristúpi k realizácii v rozsahu prác podľa objednávky.
  8. Samotná realizácia.
  9. Firma Marko Gas s.r.o. zabezpečí technickú dokumentáciu, ktorá sa odovzdá žiadateľovi.* UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNÍKOV: 
    Realizácia prostredníctvom SPP a.s.,(hradí SPP a.s.) sa týka zákazníkov, ktorí uzatvorili zmluvu o pripojení  do
    30.06.2011!
    Po tomto dátume (t.j. zmluvy uzatvorené od 01.07.2011) si realizáciu hradí žiadateľ  - postup č. 2 
    ,,realizácia ako samoplatca"